search
menu Navigation

Business Process Model and Notation (BPMN)

Notationsübersicht

BPMN-logo

BPMN 1.2 Notation
Download BPMN-Notationsübersicht als PDF-Datei (1 Seite, DIN A2)

BPMN 2.0 Notation
Download BPMN-Notationsübersicht als PDF-Datei (4 Seiten, DIN A4)